Actueel

Q&A Vrije School initiatief

Hieronder staan de meest gestelde vragen (en antwoorden) over het initiatief voor een Vrije School in Bunnik.  Deze vragen zijn beantwoord door Gaby de Jongh (clusterdirecteur) namens het bestuur van Wereldkidz:

 1. Wat is de status van het initiatief precies? 

Voor de voorjaarsvakantie wordt een definitief besluit genomen op basis van het aantal aanmeldingen of de vrijeschool gaat starten. Dan wordt ook besloten of dit met één of twee groepen zal zijn. In de periode tot de zomervakantie worden met het team van de Anne Frankschool keuzes gemaakt over de lokaalverdeling, hoe de samenwerking wordt vormgegeven en hoe ruimtes en voorzieningen worden verdeeld. Ook start dan de werving van personeel en worden de lokalen ingericht 


 1. Waarom steunt Wereldkidz het ouderinitiatief?

We vinden het belangrijk dat ouders keuze hebben in hun zoektocht naar een passende basisschool. Met de komst van de vrijeschool in Bunnik is er een nieuwe keuze bijgekomen.


 1. Wat betekent de komst van de vrijeschool voor het personeel van de Anne Frankschool?

Het team van de Anne Frankschool blijft werkzaam op de Anne Frankschool. Zij krijgen nieuwe vrijeschool WereldKidz collega’s in het gebouw. De mate en manier van samenwerken zullen ze met elkaar verkennen, zoals dat nu ook met de andere scholen en gebruikers in de Kersentuin het geval is. 


 1. Op de website van de vrijeschool staat "Onze school zal formeel starten als aparte stroom van de Anne Frank school”. En uit de ouderbrief maken we op dat ouders zich moeten aanmelden via de Anne Frank. Wat betekent dit in de ogen van Wereldkidz aan extra werkdruk voor het personeel van de Anne Frank?

De extra werkdruk is minimaal. Deze eenmalige administratieve werkzaamheden worden door de management assistent uitgevoerd. Als de school na de zomer start zal deze administratieve ondersteuning in tijd gefaciliteerd gaan worden. 


 1. Onder welke vlag gaat de vrijeschool Bunnik precies van start en onder welk BRIN-nummer is dat?

De kinderen worden bij de start ingeschreven onder het BRIN-nummer van de Anne Frankschool als onderdeel van stichting Wereldkidz. Voor de zomervakantie wordt een aanvraag gedaan voor een nieuwe school met een eigen BRIN-nummer doorlooptijd voor een aanvraag is twee jaar. Zodra dit bekend is worden de kinderen overgeschreven. 


 1. Indien dit de Anne Frankschool is, waarom is daarvoor gekozen?

Dit is voor de korte termijn de snelste route. 


 1. Wat betekent de komst van de vrijeschool als de AF gaat groeien naar 11 of zelfs 12 groepen?

Dit betekent een huisvestingsvraag aan de gemeente om deze groei te faciliteren en (tijdelijk) huisvesting ter beschikking te stellen. Het is voor de hand liggend dat de alle groepen van de Anne Frankschool in de Kersentuin gehuisvest blijven. 


 1. Wat betekent de komst van de vrijeschool voor de BSO en KDV?

Het ouderinitiatief onderzoekt of ook een “vrijeschool BSO” gestart kan worden. Deze zal niet in de Kersentuin onderdak krijgen. Voor de korte termijn zijn er geen gevolgen voor het KDV, omdat het merendeel van de aangemelde kinderen in Bunnik woont. 


 1. Wat betekent de komst van de vrijeschool voor de speeltijd op het plein? 

Alle kinderen behouden evenveel speeltijd als ze nu hebben. 


 1. Wat betekent de komst van de vrijeschool voor het gebruik van extra ruimtes in de school, moeten die gedeeld worden? 

Als met extra ruimtes het speellokaal bedoeld wordt, dan wordt dit gebruik inderdaad verdeeld. In de huidige bezetting van het speellokaal is voldoende ruimte hier een kleutergroep extra gebruik van te laten maken. 


 1. Wie betaalt extra kosten voor het gebruik van algemene zaken als koffie/thee/energie etc.

Omdat beide scholen onder WereldKidz vallen is dit bovenschools makkelijk te regelen en zal dit niet ten koste gaan van het schoolbudget van de Anne Frank. De vrije school krijgt een eigen schoolbudget waar deze posten in worden opgenomen. 


 1. Gaan we samen of apart bijvoorbeeld Sint en Kerst vieren?

Dit zullen de teams tzt met elkaar gaan afstemmen. Dit is nog niet met elkaar besproken of besloten. 


 1. Wat betekent dit voor de MR van de Anne Frankschool?

De MR is tot nu toe geïnformeerd over het proces en zij hebben geadviseerd over de oudercommunicatie. Zodra de nieuwe school is gerealiseerd hoort hier ook het samenstellen van een eigen MR bij. De volgende vragen zijn beantwoord door Anke van Buuren, schoolleider van de Anne Frankschool, in overleg met de personeelsgeleding van de MR

 1. Hoe kijkt de Anne Frankschool aan tegen de mogelijke komst van de vrijeschool onder de Anne Frank-vlag en in het pand waar ook de Anne Frank zit?

De vrijeschool is een nieuw initiatief onder de vlag van Wereldkidz; niet onder de “Anne Frank-vlag”. Als de vrijeschool start, komt er hiermee een nieuwe onderwijsvorm bij in Bunnik dankzij het ouderinitiatief. Wij vinden het belangrijk dat ouders een schoolkeuze kunnen maken op basis van waar zij zich prettig bij voelen en wat zij het belangrijkste vinden voor hun kinderen. Wij zijn trots op hoe wij ons onderwijs vormgeven en hopen en verwachten dat wij voor veel ouders en kinderen in Bunnik de goede schoolkeuze zijn en blijven. 

De gemeente is verantwoordelijk voor beschikbaar stellen van onderwijsruimte, zij zal in eerste instantie de beschikbare onderwijsruimte toewijzen aan het initiatief. Er zijn twee lokalen beschikbaar in het gebouw. Wij gebruiken één van deze ruimtes als “extra” ruimte. Hier zijn we blij mee, maar de ruimte is officieel niet van ons. De vrijeschool zou hier (ook als Wereldkidz niet betrokken was) gebruik van gaan maken. Het ziet ernaar uit dat wij volgend schooljaar weer 10 van de 12 lokalen nodig zullen hebben.

 Als de vrijeschool definitief gaat starten zullen we als team een plan maken om ervoor te zorgen dat we optimaal gebruik kunnen maken van dit gebouw. We hebben afgesproken dat de Anne Frankschool voorrang heeft in het geval van van toekomstige krapte in het gebouw (bijvoorbeeld als de Anne Frank meer leslokalen nodig heeft of als de vrijeschool verder uit zou breiden). 

 

 1. Wat betekent de komst van de vrijeschool voor de leerlingen van de Anne Frankschool?

Er zullen meer kinderen in het schoolgebouw en op het schoolplein zijn. Mogelijk zullen we gaan samenwerken of bijvoorbeeld vieringen samen doen (bijvoorbeeld Sinterklaas), maar daar hebben we nog niet over gesproken. 

 1. Wat betekent de komst van de vrijeschool voor het personeel van de Anne Frankschool?
 • We zijn erg benieuwd naar of de Vrijeschool zal starten.
 • We zorgen voor een goede verdeling in het gebouw, er zouden dus wat lokalen gewisseld kunnen worden om dat voor elkaar te krijgen.
 • Meer Wereldkidz-collega’s in het gebouw - waar nodig/mogelijk kunnen we samen optrekken en van en met elkaar leren en samenwerken. 
 • We zullen het gebouw met meer groepen delen, hierdoor zijn minder “extra” ruimtes beschikbaar - dit vraagt meer afspraken maken en afstemmen. 
 • Meer (na-)druk op herontwerp van het buitenterrein als prettige uitnodigende buitenruimte (we zijn hiervoor in afwachting van toekenning van subsidies)

 1.  Leerlingen voor de Vrijeschool zullen zich in eerste instantie aanmelden via de AF. Levert dit extra werkdruk op voor het personeel van de AF?

Dit is voornamelijk een administratieve kwestie. De vrijeschool zal een aparte school worden met zo snel mogelijk een eigen BRIN-nummer. Vanaf dat moment kunnen we alle leerlingen ook officieel op het nieuwe BRIN-nummer inschrijven.

De administratieve link zal met name iets betekenen voor de managementassistenten en bovenschools intern begeleiders van Wereldkidz (als er sprake is van overdracht van een andere school). We overleggen intern binnen Wereldkidz hoe we dit gaan organiseren/verdelen. De rest van het team (inclusief Anke) wordt geïnformeerd, maar heeft hier niet direct extra werk(-druk) door.