Na groep 8

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs start eigenlijk al in groep 7 met de voorlopige schooladviezen aan het einde van dit schooljaar. Op basis van de ontwikkeling van uw kind op de Anne Frank wordt er een schooladvies geformuleerd. Daarbij wordt het zienswijze van de verschillende leerkrachten meegenomen. Vanaf 2014 is dit schooladvies leidend voor toelating voor een bepaald niveau in het voortgezet onderwijs. De IEPeindtoets vindt plaats in april en is daarmee niet langer leidend. Alleen wanneer een kind hoger scoort op de eindtoets kan de basisschool haar schooladvies aanpassen.

Het schooladvies wordt door ons zorgvuldig opgesteld. Daarbij gaat het om:

  • de cognitieve ontwikkeling op basis van methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen.
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind
  • en heel belangrijk de motivatie en de werkhouding (concentratievermogen, discipline, zelfstandigheid etc.) van een kind.
Met kinderen en de ouders wordt jaarlijks in januari het definitieve advies besproken. Als onderdeel van het schoolkeuzegesprek komen de specifieke kenmerken van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs aan de orde.

Tijdens dit gesprek geven de kinderen en de ouders aan welke school voor VO hun eerste respectievelijk tweede voorkeur heeft. De ouders ondertekenen een machtigingsformulier waarmee zij toestemmen dat de leraar het aanmeldingsformulier in vult. Ouders hoeven hun kind dus niet zelf aan te melden. Het machtigingsformulier en het onderwijskundig rapport worden door de leraar naar de school van eerste voorkeur gezonden. Voor verdere verwerking, definitieve plaatsing en communicatie met de ouders is het Voortgezet Onderwijs verantwoordelijk. De verschillende scholen voor VO hanteren een eigen toelatingsprocedure. De laatste jaren hanteren enkele scholen voor VO een lotingsysteem.

In het najaar volgt een algemene voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. In december vindt een kind/oudergesprek plaats over een voorlopig schoolkeuze advies. De school geeft een advies. In januari organiseert het voortgezet onderwijs open dagen en voorlichting, waardoor het voor de kinderen van groep 8 mogelijk is om in groepsverband of samen met de ouders een aantal scholen te bezoeken.