Vakgebieden

Hieronder kun je lezen welke methodes we gebruiken voor de verschillende vakgebieden. Naast de verschillende methodes maken we ook veel gebruik van coöperatieve werkvormen en vormen van bewegend leren. Dit vergroot de betrokkenheid en zorgt voor een fijne sfeer in de klas waarbij de kinderen leren om goed met elkaar samen te werken. 

Groep 1 en 2
In de kleutergroepen werken we vanuit thematische projecten die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en gekoppeld worden aan de IPC thema’s ( bv. het thema ”Dit ben ik”). De dag wordt begonnen met een kringgesprek of inloop-activiteit. De dag kent een afwisseling van werken met ontwikkelingsmateriaal, werken met arbeid naar keuze, muziek, buitenspel en gym. Het werken met arbeid naar keuze vindt plaats in hoeken. Ieder kind maakt een keuze voor een hoek vanuit zijn eigen interesse. Dit verhoogt de intrinsieke motivatie waardoor leerervaringen beter beklijven. Buitenspelen is in de kleuterperiode een belangrijke activiteit. Bij mooi weer ruilen we vaak het speellokaal in voor het schoolplein. Met karren, wagens, ballen, fietsen kunnen de kinderen op het eigen kleuterplein spelen. Voor de zandbak zijn er scheppen, emmers, enzovoort.

Groep 3 t/m 8
Lezen in groep 3:
In groep 3 maken we  gebruik van de methode Actief Leren Lezen. Deze methode gaat uit van de methodiek 'Eerst goed, dan snel'.  De methode combineert technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. Al heel snel nadat de kinderen hun eerste zinnen kunnen lezen, wordt er gestart met het begrip van wat er gelezen wordt. Ook leesmotivatie en leesbevordering is heel belangrijk. Kinderen kunnen al na 4 weken boekjes lezen en voor de teksten wordt gebruik gemaakt van professionele schrijvers. 

Begrijpend lezen
We gebruiken als basis de methode Nieuwsbegrip. Zij bieden actuele teksten, gebaseerd op nieuws dat die week belangrijk is. Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het actief leren lezen van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst te lezen.

Rekenen
Bij rekenen werken we met Wereld in Getallen.  Deze realistische rekenmethode biedt de verschillende onderdelen van rekenen zoveel mogelijk aan in een betekenisvolle context. Op die manier ontstaat bij de kinderen begrip, in plaats van dat er een trucje wordt aangeleerd. Ook biedt de methode veel mogelijkheden om te differentiëren, zodat een kind op zijn eigen niveau kan werken. 

Taal
We werken met de methode Taalverhaal.nu, deze methode is volledig digitaal. De methode bestaat uit drie onderdelen: woordenschat, woord- en zinsbouw (grammatica) en stellen. Elk hoofdstuk heeft een thema dat wordt geïntroduceerd aan de hand van een filmpje. 

Spelling
Ook voor spelling werken we met Taalverhaal.nu. Elke week staat er een spellingcategorie centraal waar de kinderen op verschillende manieren mee aan de slag gaan. Zowel in tweetallen en groepjes als individueel in hun werkschrift. Er zijn twee verschillende niveaus van werkschriften, zodat de kinderen goed op hun eigen niveau kunnen werken. 

Engels
We geven Engels vanaf groep 1. Sinds schooljaar 2020-2021 werken we hierbij met Stepping Stones Junior. Monderlinge taalvaardigheid staat hierbij centraal. De kinderen leren zich in het Engels uitdrukken aan de hand van boeiende thema's zoals eten&drinken, school, natuur, het weer, etc. Er worden veel verschillende werkvormen en filmpjes gebruikt. In de bovenbouw komt er ook meer aandacht voor Engels lezen en schrijven en grammatica. Zo is er een goede aansluiting met de middelbare school.

Zaakvakken
Voor aardrijkskunde, natuur & techniek, geschiedenis en de kunstvakken werken we met IPC. Dit is een internationale methode waarbij al deze vakgebieden in samenhang worden aangeboden. Gedurende een aantal weken werken we aan een thema zoals Chocolade, Red de Wereld, Circus of Missie naar Mars. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de hierboven genoemde vakgebieden. De kinderen leren daardoor op een actieve en betekenisvolle manier. Ook leren de kinderen onderzoek doen en hun resultaten te presenteren.