MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van WereldKidz Anne Frankschool bestaat uit 6 leden:3 ouders en 3 leraren. MR-leden worden gekozen en hebben een zittingsperiode van drie jaar. De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft een wettelijk advies- en instemmingsrecht, afhankelijk van het thema.

Naast de MR van de Anne Frankschool heeft WereldKidz een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. De GMR behandelt schooloverstijgende aangelegenheden als het Arbobeleid, bestuursformatieplan etcetera.

Ouders zijn welkom om als toehoorder het openbare deel van MR-vergaderingen bij te wonen De vastgestelde verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en op te vragen bij de secretaris van de MR.
U kunt voor vragen altijd contact opnemen met mr.annefrankschool@wereldkidz.nl.

In het schooljaar 2020-2021 bestaat de MR uit de volgende personen:

Oudergeleding:
Lisette Bal - van den Bosch
Wilma Louwerse
Paul Noothout
Personeelsgeleding
Patrick Plomp
Patty Schröder-Boon
Edine Oosterhof

Jaarplanning MR-vergaderingen 2020-2021

Notulen MR-vergaderingen 2020-2021

Notulen MR 210421.pdf
Notulen MR 18012021
Notulen MR 23112020.pdf
Notulen MR 21092020.pdf

Notulen MR-vergaderingen 2019-2020
Notulen MR 22062020.pdf
Notulen MR 20191209.pdf
Notulen MR 20191028.pdf

Notulen MR-vergaderingen 2018-2019
Notulen MR 20180926.pdf
Notulen MR 20181128.pdf
Notulen MR 20190129.pdf
Notulen MR 20190401.pdf
Notulen MR 20190523.pdf