MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van WereldKidz Anne Frankschool bestaat uit 6 leden:3 ouders en 3 leraren. MR-leden worden gekozen en hebben een zittingsperiode van drie jaar. De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR heeft een wettelijk advies- en instemmingsrecht, afhankelijk van het thema.

Naast de MR van de Anne Frankschool heeft WereldKidz een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. De GMR behandelt schooloverstijgende aangelegenheden als het Arbobeleid, bestuursformatieplan etcetera.

Ouders zijn welkom om als toehoorder het openbare deel van MR-vergaderingen bij te wonen De vastgestelde verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en op te vragen bij de secretaris van de MR.
U kunt voor vragen altijd contact opnemen met mr.annefrankschool@wereldkidz.nl.

In het schooljaar 2021-2022 bestaat de MR uit de volgende personen:

Oudergeleding:
Lisette Bal - van den Bosch
Wilma Louwerse
Paul Noothout
Personeelsgeleding
Karin Sontrop
Patty Schröder-Boon
Edine Oosterhof

Notulen

Notulen MR Anne Frankschool 210705.docx.pdf
Notulen MR Anne Frankschool 210927.docx.pdf
Notulen MR Anne Frankschool 211129.pdf

Reglementen

WereldKidz Reglement MR PO 2021 WereldKidz Anne Frankschool.pdf
Huishoudelijk reglement MR Anne Frankschool.pdf