MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van WereldKidz Anne Frankschool bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leraren. MR-leden worden gekozen en hebben een zittingsperiode van drie jaar. In het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende personen:

Oudergeleding:
Maarten Fussel
Paul Noothout
Irene Boogers

Personeelsgeleding
Karin Sontrop
Patty Schröder-Boon
Brigit Fielmich


 

De MR heeft als taak de belangen van de leerkrachten en ouders te vertegenwoordigen bij onderwijsinhoudelijke keuzes en schoolbeleid. Hieronder vallen vaste zaken zoals de begroting, schoolgids en schoolplan. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Daarnaast zet de schooldirectie de MR graag in als sparringpartner voor de schooldirectie. Andersom mag de MR agendapunten aandragen voor vergaderingen met de schooldirectie.

Naast de MR van de Anne Frankschool heeft WereldKidz een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. De GMR behandelt schooloverstijgende aangelegenheden als het Arbobeleid, bestuursformatieplan etcetera.
De MR en de schooldirectie vergaderen iedere twee maanden (zie vergaderdata hieronder). Voor iedere vergadering wordt een agenda vastgesteld. Een deel van de agendapunten is periodiek terugkerend en wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld in de jaarplanning (zie "Jaarplanning" hieronder). Daarnaast wordt de agenda aangevuld met actuele punten. Mocht je hiervoor input hebben, dan kan je ons altijd aanspreken op het schoolplein of een e-mail sturen naar: mr.annefrankschool@wereldkidz.nl

Ouders zijn welkom om als toehoorder het openbare deel van MR-vergaderingen bij te wonen. De vastgestelde verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en via de links op deze website te lezen.

De vergaderdata dit schooljaar zijn:

  • Maandag 25 september 2023
  • Maandag 27 november 2023
  • Maandag 29 januari 2024
  • Maandag 25 maart 2024
  • Maandag 27 mei 2024
  • Maandag 24 juni 2024

Jaarplanning

Jaarplanning MR Anne Frank 2023-2024

Notulen 2024:

Notulen 25-03-2024
Notulen 29-01-2024

Reglementen

WereldKidz Reglement MR PO 2021 WereldKidz Anne Frankschool.pdf
Huishoudelijk reglement MR Anne Frankschool.pdf