MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van WereldKidz Anne Frankschool bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leraren. MR-leden worden gekozen en hebben een zittingsperiode van drie jaar. In het schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit de volgende personen:

Oudergeleding:
Maarten Fussel
Paul Noothout
Wilma van Santen

Personeelsgeleding
Karin Sontrop
Patty Schröder-Boon
Edine Oosterhof

De MR heeft als taak de belangen van de leerkrachten en ouders te vertegenwoordigen bij onderwijsinhoudelijke keuzes en schoolbeleid. Hieronder vallen vaste zaken zoals de begroting, schoolgids en schoolplan. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Daarnaast zet de schooldirectie de MR graag in als sparringpartner voor de schooldirectie. Andersom mag de MR agendapunten aandragen voor vergaderingen met de schooldirectie.

Naast de MR van de Anne Frankschool heeft WereldKidz een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. De GMR behandelt schooloverstijgende aangelegenheden als het Arbobeleid, bestuursformatieplan etcetera.

De MR en de schooldirectie vergaderen iedere twee maanden met elkaar (zie vergaderdata hieronder). Mocht je vragen of input hebben voor onze vergaderingen, dan kan je ons altijd aanspreken op het schoolplein of een e-mail sturen naar: mr.annefrankschool@wereldkidz.nl 

Daarnaast zijn ouders zijn welkom om als toehoorder het openbare deel van MR-vergaderingen bij te wonen. De vastgestelde verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en via de links op deze website te lezen.
De vergaderdata dit schooljaar zijn:

- Maandag 10 oktober
- Maandag 28 november
- Maandag 30 januari
- Maandag 27 maart
- Maandag 22 mei
- Maandag 26 juni

Tot slot: dit is het laatste jaar van Wilma, dus per september 2023 zoeken wij een nieuw MR-lid. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan horen wij dat graag uiterlijk 31 januari 2023. Je kan interesse kenbaar maken aan de MR-leden of door een e-mail te sturen naar mr.annefrankschool@wereldkidz.nl. Bij meerdere aanmeldingen zullen we verkiezingen organiseren.

Notulen

Notulen 101022.pdf

Reglementen

WereldKidz Reglement MR PO 2021 WereldKidz Anne Frankschool.pdf
Huishoudelijk reglement MR Anne Frankschool.pdf